مذهبی

ازدواج موقت با دختر باکره+حکم

ازدواج موقت با دختر باکره+حکم

ازدواج موقت با دختر باکره+حکم   عقد موقت یا دائم با دختر باکره باید با اجازه پدر و در صورت